Contact

InfoAvE logo oranje

Remko Koppe
remkokoppe@aandachtvoorecht.nl

Bestuur

Jelle de Jong – voorzitter – jelledejong@aandachtvoorecht.nl
Remko Koppe – secretaris/penningmeester – remkokoppe@aandachtvoorecht.nl
Mark Hille – algemeen bestuurslid – markhille@aandachtvoorecht.nl
Peter Meuleman – algemeen bestuurslid – petermeuleman@aandachtvoorecht.nl
Windy de Weerd – algemeen bestuurslid focus jeugd en jongeren – windydeweerd@aandachtvoorecht.nl

Stichting Aandacht voor Echt
Nassaukade 88 2, l052 CW  Amsterdam
KvK-nummer 32133910

Algemene voorwaarden

artikel 1 definities
Opdrachtnemer : Aandacht voor Echt
Deelnemer : de natuurlijke persoon die feitelijk de activiteit of training volgt
Opdrachtgever : de organisatie of de natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt

artikel 2 inschrijving
Inschrijving voor de door Aandacht voor Echt verzorgde activiteiten of trainingen geschiedt door het versturen van een e-mail met de aanmelding of een online inschrijving via de website. De inschrijving is definitief na betaling van de factuur.

artikel 3 bevestiging
Aandacht voor Echt zal de inschrijving per email bevestigen.

artikel 4 betaling

  1. Betaling van de door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na inschrijving
  2. Indien betaling binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, heeft Aandacht voor Echt het recht vanaf de vervaldatum 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te stellen op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,00
  3. In gevallen waarin de deelnemer een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privé-adres blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.

artikel 5 annulering door de deelnemer
Annulering door de deelnemer is niet mogelijk. Wel is het mogelijk de deelnemer te laten vervangen door iemand anders en dat door te geven aan de organisatie. Een gedeeltelijke restitutie is uitsluitend in overleg mogelijk in geval van een onvoorziene omstandigheid, zoals ziekte.

artikel 6 wachtlijst
Bij te veel aanmeldingen voor een activiteit of training geldt het moment waarop de betaling van de deelnemer is ontvangen als moment van aanmelden.

artikel 7 annulering door opdrachtnemer
Aandacht voor Echt zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behoudt zich het recht voor de training bij onvoldoende deelname te annuleren tot drie dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Aandacht voor Echt zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort.

artikel 8 aansprakelijkheid
Aandacht voor Echt is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de trainingen of activiteiten, de annulering door Aandacht voor Echt of door personen die door of via Aandacht voor Echt te werk zijn gesteld of van wier diensten door Aandacht voor Echt gebruik is gemaakt.

artikel 9 auteursrecht
Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij trainingen of activiteiten verstrekte, materialen berust bij Aandacht voor Echt of bij de leden van het netwerk die de materialen verstrekken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van van Aandacht voor Echt mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.